FGZ

Sonda

Jak oceniasz członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej
 

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas dzisiaj:16
Odwiedziło nas już28029
Informacje o Unii Europejskiej Drukuj

 

Unia Europejska to  forma związku o charakterze gospodarczo-politycznym, miedzy krajami europejskimi, którego celem jest współpraca na rzecz pokoju i dobrobytu. Potrzeba budowy wspólnej Europy pojawiła się po II wojnie światowej. Integracja krajów europejskich miała pomóc Europie w odbudowie powojennych zniszczeń oraz przeciwdziałać dalszym konfliktom zbrojnym.

Podstawę do funkcjonowania UE stanowi Traktat z Maastricht podpisany 7 lutego 1992, zwany też Traktatem o Unii Europejskiej. W pierwszych latach współpraca odbywała się między sześcioma krajami i koncentrowała się głównie na zagadnieniach handlowych i gospodarczych. Obecnie (od 1 stycznia 2007 r.) UE obejmuje 27 krajów, (Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r.) i zajmuje się szerokim zakresem zagadnień mających bezpośrednie znaczenie dla naszego codziennego życia.

Głównym zadaniem UE jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i miedzy ich mieszkańcami. Cele Unii Europejskiej związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności praw i interesów obywateli.

Europa jest kontynentem wielu narodów, tradycji i kultur. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, stoi na straży wartości takich jak: demokracja, wolność  i sprawiedliwość społeczna, jej zasadniczą rolą  jest zapewnienie obywatelom dobrobytu i postępu cywilizacyjnego.

Poniżej przedstawiono mapę Unii Europejskiej:

 

Traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. znosząc dotychczasowy podział struktur UE na 3 filary. Traktat wyposaża UE w nowoczesne instytucje oraz niezawodne metody pracy tak, aby mogła ona skutecznie i aktywnie stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata. W szybko zmieniającej się rzeczywistości mieszkańcy UE oczekują, że UE zajmie się kwestiami związanymi z globalizacją, zmianami klimatycznymi oraz bezpieczeństwem i energią. Traktat lizboński wzmacnia demokrację w UE i zwiększa jej zdolność do ochrony interesów swoich obywateli.

Traktat lizboński wyjaśnia, które uprawnienia

 • należą do UE
 • należą do państw członkowskich UE
 • są dzielone.

 

Państwa Unii Europejskiej utworzyły wspólne instytucje, do których należą:

 1. Parlament Europejski - wybierany, co pięć lat przez obywateli UE, po wyborach w 2009 roku składa się z 736 deputowanych,  jest organem jednoizbowym i reprezentuje interesy obywateli państw należących do Unii,
 2. Rada Unii Europejskiej - jest głównym organem decyzyjnym i prawodawczym UE, wraz z Parlamentem jest odpowiedzialna za uchwalanie aktów prawa europejskiego, ma prawo do zawierania w imieniu Unii Europejskiej umów międzynarodowych, które wiążą wszystkie państwa członkowskie. Odpowiada również za politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony UE oraz podejmuje najważniejsze decyzje w zakresie sprawiedliwości i wolności Ponadto organ ten koordynuje politykę gospodarczą Unii Europejskiej oraz uchwala budżet przygotowany przez Komisję Europejską,
 3. Komisja Europejska - jest organem wykonawczym UE, to rodzaj rządu Unii, jest niezależna od rządów krajowych. Jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów całej Unii Europejskiej. Komisja proponuje akty ustawodawcze, wydaje samodzielne akty prawne, czuwa nad przestrzeganiem prawa, zarządza budżetem i funduszami strukturalnymi. Organ jest odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorując prace wszystkich jej agencji i zarządzając funduszami Unii,
 4. Trybunał Sprawiedliwości - organ orzekający, pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego,
 5. Trybunał Obrachunkowy -  zajmuje się kontrolą unijnych wydatków, sprawdza czy fundusze UE są wydawane w sposób gospodarny zgodnie z prawem i ich przeznaczeniem,
 6. Europejski Bank Centralny (EBC) - odpowiada za zarządzanie wspólną walutą euro, przede wszystkim poprzez ustalanie wysokości stóp procentowych. Bank koncentruje się na zapewnianiu stabilności cen w celu uniknięcia szkodliwego wpływu inflacji na gospodarkę europejską,
 7. Komitet Ekonomiczno – Społeczny - pełni funkcję doradczą i jego opinia jest wymagana w przypadku decyzji UE w dziedzinie zatrudnienia, wydatków socjalnych, kształcenia zawodowego. Reprezentuje szeroki zakres interesów społecznych: od pracodawców po związkowców, od konsumentów po ekologów,
 8. Komitet Regionów -  jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. Konsultacji z Komitetem wymagają wszelkie decyzje UE związane z zagadnieniami takimi jak polityka regionalna, środowisko, edukacja i transport.

 

Symbole Unii Europejskiej:

 1. Flaga europejska: przedstawiająca krąg dwunastu gwiazd stanowiący symbol jedności, solidarności i harmonii pomiędzy narodami Europy.
 2. Hymn Europejski: Oda do radości: finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. Jako hymn europejski utwór ten nie ma słów.
 3. Dzień Europy 9 maja: Idee stanowiące podstawę stworzenia obecnej Unii Europejskiej po raz pierwszy zostały przedstawione 9 maja 1950 roku w przemówieniu ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Francji, Roberta Schumana, dlatego też ten dzień obchodzi sie jako „urodziny UE”.
 4. „Zjednoczona w różnorodności”- motto Unii Europejskiej.

Zobacz więcej: